Oznámení stránek

Picture of Tomáš Jeřábek
Nová kniha dr. Lukáškové
by Tomáš Jeřábek - Monday, 10 December 2018, 1:55 PM
 

Představujeme novou knihu akademické pracovnice Ing. Evy Lukáškové, Ph.D.: Economic and Social Aspects of Food Security.


Available courses

Kurz slouží jako základní komunikační nástroj pro účastníky soutěže v rámci Studentská výzkumné a odborné činnosti.

Kurz slouží pro vkládání publikačních výstupů akademických pracovníků VŠOH

Základy reklamy a PR
Cílem předmětu je představit formy a nástroje marketingových komunikací, které vytvářejí povědomí o značce a budují značku. Značky mají výrazný vliv na rozhodování a nákupní chování zákazníků, proto je velmi užitečné vědět, jak značku budovat, jak ji posilovat a jak to dělat smysluplně. Předmět je veden interaktivně s vysokým zapojením studentů formou cvičení, her a tréninku. Studenti se naučí používat nástroje PR - psaní tiskové zprávy, příprava eventu, řešení krizové situace, efektivní komunikace, využívání sociálních médií. Hledání řešení konkrétních úkolů probíhá jak individuálně, tak v týmu, studenti se zdokonalí v prezentačních a komunikačních dovednostech, mohou rozvíjet vlastní kreativní myšlení.
Základy reklamy a PR
Cílem předmětu je představit formy a nástroje marketingových komunikací, které vytvářejí povědomí o značce a budují značku. Značky mají výrazný vliv na rozhodování a nákupní chování zákazníků, proto je velmi užitečné vědět, jak značku budovat, jak ji posilovat a jak to dělat smysluplně. Předmět je veden interaktivně s vysokým zapojením studentů formou cvičení, her a tréninku. Studenti se naučí používat nástroje PR - psaní tiskové zprávy, příprava eventu, řešení krizové situace, efektivní komunikace, využívání sociálních médií. Hledání řešení konkrétních úkolů probíhá jak individuálně, tak v týmu, studenti se zdokonalí v prezentačních a komunikačních dovednostech, mohou rozvíjet vlastní kreativní myšlení.
Základy reklamy a PR
Cílem předmětu je představit formy a nástroje marketingových komunikací, které vytvářejí povědomí o značce a budují značku. Značky mají výrazný vliv na rozhodování a nákupní chování zákazníků, proto je velmi užitečné vědět, jak značku budovat, jak ji posilovat a jak to dělat smysluplně. Předmět je veden interaktivně s vysokým zapojením studentů formou cvičení, her a tréninku. Studenti se naučí používat nástroje PR - psaní tiskové zprávy, příprava eventu, řešení krizové situace, efektivní komunikace, využívání sociálních médií. Hledání řešení konkrétních úkolů probíhá jak individuálně, tak v týmu, studenti se zdokonalí v prezentačních a komunikačních dovednostech, mohou rozvíjet vlastní kreativní myšlení.
Cílem předmětu Účetnictví a daně je poskytnout studentům reálné zobrazení ekonomických procesů se zaměřením na všeobecné rysy účetnictví podniku a dále je seznámit s platnou daňovou soustavou ČR z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů. Student bude seznámen s funkcemi, předmětem účetnictví a s uplatňováním jednotlivých daňových zákonů pro řešení konkrétních hospodářských operací a schopnost aplikace teoretické znalosti v praxi oborů hotelnictví a cestovního ruchu.
Cílem předmětu Účetnictví a daně je poskytnout studentům reálné zobrazení ekonomických procesů se zaměřením na všeobecné rysy účetnictví podniku a dále je seznámit s platnou daňovou soustavou ČR z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů. Student bude seznámen s funkcemi, předmětem účetnictví a s uplatňováním jednotlivých daňových zákonů pro řešení konkrétních hospodářských operací a schopnost aplikace teoretické znalosti v praxi oborů hotelnictví a cestovního ruchu.
Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch a osobní doprava. Úloha dopravních služeb v cestovním ruchu. Dopravní a distribuční systémy v cestovním ruchu, klasické a nekonvenční druhy dopravy, přepravní a cestovní řády. Organizační systémy a legislativní podmínky v dopravě. Přepravní smlouva a reklamační řád. Tarifní politika dopravy, tarify ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Mezinárodní spolupráce v dopravě, mezinárodní dopravní organizace. Informační a automatizované rezervační systémy dopravních služeb.
Stručná anotace předmětu:

Účelem výuky této právní disciplíny je seznámit studenty se základními pojmy a instituty podnikání a jeho subjektů – podnikatelů, zejména v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu s důrazem na smluvní zabezpečení činnost podnikatelských subjektů v hotelnictví a cestovním ruchu a jejich vztah ke klientům. Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je prováděna zaměstnanci na základě pracovních smluv, budou studenti seznámeni i s právní úpravou pracovně právních vztahů.

Systém práva – vnitrostátní a mezinárodní právo, veřejné a soukromé právo, prameny práva.
Právní norma – struktura právní normy, hierarchie právních norem, interpretace a kolize právních norem.
Právní vztahy a právní úkony – způsobilost k právním úkonům, vznik a zánik právních vztahů, vady právních úkonů, právní odpovědnost.
Složené právní úkony – smlouvy dvoustranné a vícestranné, smluvní typy, vznik smlouvy.
Obchodní právo – obecné podmínky podnikání a subjekty obchodního práva, právní instituty obchodního práva, vztah obchodního a živnostenského zákona.
Obchodní společnosti – typy a charakteristika, založení a vznik, práva a povinnosti orgánů a členů, zrušení a zánik.
Obchodní závazkové vztahy – vznik obchodních závazkových vztahů, změna a zánik, zajištění, odpovědnost za škodu, vadu, prodlení a bezdůvodné obohacení.
Smluvní typy upravené obchodním zákoníkem.
Závazkové právo podle občanského zákoníku – vybrané typy smluv (cestovní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě…).
Pracovní právo – Zákoník práce a zákon o mzdě.
Právo a daně v podnikání – daň z příjmu, DPH, daň silniční.
Živnostenský zákon, stavební zákon, zákon o hospodářské soutěži a další vybrané legislativní předpisy.
Předmět potravinová bezpečnost je zaměřen na problematiku potravinové bezpečnosti a reflektuje aktuální situaci v oblasti potravinové soběstačnosti, bezpečnosti potravin a jejich ekonomické dostupnosti jak v ČR, tak v rámci EU. Seznámí studenty i s problematikou zajištění stravování obyvatelstva v krizových stavech.
Personální management je volitelný předmět, který má doplnit potřebné znalosti absolventa VŠOH - bakaláře. Zabývá se základními tématy tzv. praktické personalistiky. Předmět je složen výhradně ze seminářů a prakticky procvičuje aplikaci jednotlivých personálních činností na základě zvládnuté, nastudované teorie.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu odborná praxe je prohloubení, doplnění a integrace vědomostí a dovedností posluchačů získaných studiem jednotlivých předmětů. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v managementu a provozu hotelů v úseku výrobním, odbytovém i ubytovacím a v dalších zařízeních hotelového průmyslu včetně hotelových řetězců, včetně zabezpečování akcí, konferencí, veletrhů a výstav.
Cílem je vytvořit obecně teoretický ekonomický základ nezbytný pro studium ostatních
ekonomických předmětů v rámci jednotlivých specializací studia. Těžiště výuky spočívá ve výkladu a objasnění základních tržních kategorií a v analýze chování jednotlivých tržních subjektů na dílčích trzích.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se specifiky marketingového managementu
v hotelnictví a cestovním ruchu. Vysvětleny budou základní pojmy s návazností
na oblast hotelnictví a cestovního ruchu. Učební text je zaměřen také na kvalitu
služeb, strategické plánování a rozhodování v této oblasti. Cílem je naučit studenty
pracovat s nástroji a metodami marketingového managementu. Součástí výuky
je rovněž tvorba marketingového mixu a jeho specifik v hotelnictví a cestovním
ruchu, tvorba cenové politiky, specifika marketingové distribuce a komunikační
strategie a komunikačního mixu.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je přiblížení a osvojení základních aspektů managementu kvality a ochrany spotřebitele aplikovaných ve službách cestovního ruchu zejména v České republice s přihlédnutím k zemím Evropy a světa.

Význam a koncepce managementu kvality ve službách cestovního ruchu. Metody a techniky managementu kvality služeb v turismu. Nabídka zboží a služeb z pohledu managementu kvality. Enviromentální management a management kvality služeb cestovního ruchu. Legislativní předpisy a kvalita služeb cestovního ruchu. Působení dozorných orgánů v oblasti kvality ve službách cestovního ruchu (ČOI, HS, SZPI, ŽÚ aj.). Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě.
Evropská charta kvality.
Směry řízení kvality v České republice.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je vytvoření uceleného systému ekonomických poznatků a jejich kvantitativního vyjádření jako přehledu některých důležitých makroekonomických problémů tvořících rámec pro všechny druhy podnikání včetně podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu.

Úvod do makroekonomie.
Makroekonomický koloběh.
Makroekonomické ukazatele.
Národní produkt a faktory jeho růstu.
Výroba a zaměstnanost.
Spotřeba, investice, úspory.
Cenová hladina a inflace.
Mezinárodní souvislost vývoje platební a obchodní bilance země.
Státní rozpočet, veřejný dluh a vládní výdaje.
Ekonomie a ekologie.
Faktory určující úspěch transformace hospodářské politiky.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je vytvoření uceleného systému ekonomických poznatků a jejich kvantitativního vyjádření jako přehledu některých důležitých makroekonomických problémů tvořících rámec pro všechny druhy podnikání včetně podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu.

Úvod do makroekonomie.
Makroekonomický koloběh.
Makroekonomické ukazatele.
Národní produkt a faktory jeho růstu.
Výroba a zaměstnanost.
Spotřeba, investice, úspory.
Cenová hladina a inflace.
Mezinárodní souvislost vývoje platební a obchodní bilance země.
Státní rozpočet, veřejný dluh a vládní výdaje.
Ekonomie a ekologie.
Faktory určující úspěch transformace hospodářské politiky.
Klíčovým cílem předmětu je naučit studenty základní činnosti a způsob fungování jednotlivých úseků hotelového provozu – od nezávislých hotelů až po velké hotelové společnosti.
Znalosti: absolventi předmětu budou schopni definovat standardy využívané v hotelnictví, budou umět vysvětlit principy procesního řízení hotelových služeb v konkurenčním prostředí s vymezením se specializací vlastního hotelového portfolia produktu.
Dovednosti: absolventi předmětu dovedou efektivně využívat aktuální informace a ICT. Rovněž budou schopni využívat metodu Mystery shopping.
Klíčovým cílem předmětu je naučit studenty základní činnosti a způsob fungování jednotlivých úseků hotelového provozu – od nezávislých hotelů až po velké hotelové společnosti.
Znalosti: absolventi předmětu budou schopni definovat standardy využívané v hotelnictví, budou umět vysvětlit principy procesního řízení hotelových služeb v konkurenčním prostředí s vymezením se specializací vlastního hotelového portfolia produktu.
Dovednosti: absolventi předmětu dovedou efektivně využívat aktuální informace a ICT. Rovněž budou schopni využívat metodu Mystery shopping.
Cílem enogastronomie je poskytnout posluchačům relevantní informace, které vycházejí z tradic, kulturně historického vývoje a propojení enologie s gastronomií ve vybraných zemích a regionech. Získat dovednosti vycházející z principů párování pokrmů a nápojů. Enogastronomické znalosti a dovednosti jsou rozhodující při realizaci podnikatelského záměru, provozování vinoték, hotelů a gastronomických provozoven.
Cílem předmětu je osvojení základních poznatků z oblasti ekonomiky výživy a efektivnosti vynakládání finančních prostředků na výživu. Studenti se seznámí se základními ekonomickými vztahy vsystému výživy a stravování, výživovou politikou na úrovni státu a jednotlivce. Studenti získají znalosti v oblasti hlavních problémů výživy u obyvatelstva ČR a v oblasti výživových doporučení. Důkladně se seznámí s pravidly a principy sestavování jídelních lístků a následně s metodikou nutričního a ekonomického zhodnocení jídelního lístku. Studenti dále získají znalosti v oblasti hmotnostních a nutričních ztrát na potravinách s důrazem na opatření spojená s jejich minimalizací.
Student získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku jako předpoklad pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podnikatelských subjektech, a to včetně specifik fungování podniků v pohostinství, hotelnictví a cestovním ruchu. Předmět plní integrující funkci – dává do souladu poznatky z dílčích podnikových oblastí a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.
Shrnutí učiva mikroekonomie a makroekonomie zaměřené na státnicové otázky.
Shrnutí učiva mikroekonomie a makroekonomie zaměřené na státnicové otázky.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky předmětu, seznámení se zdroji literatury a jejich forem vyhledávání, způsoby získávání a vyhledávání dat, jejich zpracování, skladbou a obsahem teoretické a experimentální části a její prezentace na seminářích.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky předmětu, seznámení se zdroji literatury a jejich forem vyhledávání, způsoby získávání a vyhledávání dat, jejich zpracování, skladbou a obsahem teoretické a experimentální části a její prezentace na seminářích.
Cíl a zaměření předmětu: základní orientace v kultuře je předpokladem pro práci každého manažera ve všech pozicích. Proto se přednášky orientují na historii stejně tak, jako na orientaci v základech teorie kultury.
Cílem předmětu je získání přehledu o významu kultury v současném světě, poznávání hlavních vývojových etap dějin kultury a civilizace a získání schopností rozlišovat charakteristické znaky uměleckých slohů a památek světové a domácí kultury, především v oblasti architektury, sochařství, malířství a to tak, aby absolvent byl nejen odborně, ale i kultivovaně připravenou osobností.
Cíl a zaměření předmětu: Cieľom predmetu je naučiť sa aplikovať získané teoretické poznatky z prednášky v praxi, preto prvoradá pozornosť bude upriamená na seminárne cvičenia z oblasti médií či marketingu . Počas hodín oboznámime študentov s prípravou mediálnych či reklamných produktov, ich základnými náležitosťami, aby adekvátne uspeli na trhu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Cílem je vybavit Vás úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (uživatel základů jazyka). Porozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné informac
e, nakupování, místopis, zaměstnání). Budete moci komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných záležitostech. Budete umět s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se základním matematickým aparátem potřebným k řešeí ekonomických problémů, připravit potřebné základy pro výuku navazujících předmětů, zejména mikro a makroekonomie a statistiky.
Stručná anotace předmětu: Cílem předmětu je umožnit posluchači pochopit matematiku jako důležitý podklad ekonomických disciplín. Ve výuce tohoto předmětu se posluchači seznámí podrobně se základními matematickými pojmy a zaměří se na procvičování řešení složitějších úloh manažersko – ekonomických aplikací matematiky.
Cílem předmětu je osvojení problematiky animace jako služby v procesu uspokojování potřeb zákazníku během pobytu v cílovém místě a to zejména aktivním způsobem trávení volného času.
Student se seznámí s prací animátora programů se zaměřením na volný čas v rámci zájezdů a pobytových akcí. Náplní výuky je také organizační, personální a materiální zabezpečení animačních programů.
Tvorba programů je zasazena do prostoru a času s přihlédnutím na specifičnost skupiny, pro kterou je program vytvářen.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Cílem předmětu je osvojení problematiky animace jako služby v procesu uspokojování potřeb zákazníku během pobytu v cílovém místě a to zejména aktivním způsobem trávení volného času.
Student se seznámí s prací animátora programů se zaměřením na volný čas v rámci zájezdů a pobytových akcí. Náplní výuky je také organizační, personální a materiální zabezpečení animačních programů.
Tvorba programů je zasazena do prostoru a času s přihlédnutím na specifičnost skupiny, pro kterou je program vytvářen.
Stručná anotace předmětu:
Cílem je osvojení problematiky animace jako služby v procesu uspokojování potřeb zákazníků zejména ubytovacích středisek cestovního ruchu a rekreačně pobytových zájezdů.

Pojem a vývoj animace.
Význam animace pro uspokojování potřeb zákazníků středisek cestovního ruchu.
Vztah animace a klubového cestovního ruchu.
Volný čas jako faktor animace.
Animace v cílovém místě.
Animace v hotelu.
Organizační, personální a materiálně-technické zajištění poskytování animačních služeb. Psychologické aspekty animačních služeb.
Hra, hudba, zpěv, pohybové aktivity a dramatická tvorba v animaci.
Plánování animačních programů.
Zvláštnosti animačních aktivit dětí a mládeže.
Zpracování projektu animačního programu.
Outdoorově zaměřené programy.
Stručná anotace předmětu:

Předmět je zaměřen na přiblížení významu a podstaty udržitelného rozvoje v cestovním ruchu s cílem získat vědomosti a znalosti základních ekonomických souvislostí v enviromentální oblasti i v oblasti kulturního dědictví.

Trvale udržitelný rozvoj a jeho vztah k cestovnímu ruchu.
Agenda 21 – cíle a omezení udržitelného cestovního ruchu.
Udržitelný cestovní ruch a využívání přírodních zdrojů i kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu.
Role soukromého i veřejného sektoru, národních , nadnárodních i nevládních organizací v trvale udržitelném cestovním ruchu.
Turista a trvale udržitelný cestovní ruch.
Projekty v cestovním ruchu a udržitelný cestovní ruch.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Cílem je vybavit Vás úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (uživatel základů jazyka). Porozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Budete moci komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Budete umět s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
Cílem je vybavit Vás úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (uživatel základů jazyka). Porozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné informac
e, nakupování, místopis, zaměstnání). Budete moci komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných záležitostech. Budete umět s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o cestovním ruchu jako významném společenském, ekonomickém a environmentálním fenoménu. Cestovní ruch má velký vliv nejen na rozvoj společnosti, ale je přímo spjat ze životním prostředím a jeho stavem. Existující přírodní a životní prostředí představuje významný předpoklad rozvoje cestovního ruchu, na druhou stranu cestovní ruch vytváří významné negativní externality na stavu životního prostředí. I proto se předmět bude zabývat i možnostmi jako při aktivitách cestovního ruchu zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky předmětu, seznámení se zdroji literatury a jejich forem vyhledávání, způsoby získávání a vyhledávání dat, jejich zpracování, skladbou a obsahem teoretické a experimentální části a její prezentace na seminářích.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky předmětu, seznámení se zdroji literatury a jejich forem vyhledávání, způsoby získávání a vyhledávání dat, jejich zpracování, skladbou a obsahem teoretické a experimentální části a její prezentace na seminářích.
Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch a osobní doprava. Úloha dopravních služeb v cestovním ruchu. Dopravní a distribuční systémy v cestovním ruchu, klasické a nekonvenční druhy dopravy, přepravní a cestovní řády. Organizační systémy a legislativní podmínky v dopravě. Přepravní smlouva a reklamační řád. Tarifní politika dopravy, tarify ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Mezinárodní spolupráce v dopravě, mezinárodní dopravní organizace. Informační a automatizované rezervační systémy dopravních služeb.
Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch a osobní doprava. Úloha dopravních služeb v cestovním ruchu. Dopravní a distribuční systémy v cestovním ruchu, klasické a nekonvenční druhy dopravy, přepravní a cestovní řády. Organizační systémy a legislativní podmínky v dopravě. Přepravní smlouva a reklamační řád. Tarifní politika dopravy, tarify ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Mezinárodní spolupráce v dopravě, mezinárodní dopravní organizace. Informační a automatizované rezervační systémy dopravních služeb.
Student získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku jako předpoklad pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podnikatelských subjektech, a to včetně specifik fungování podniků v pohostinství, hotelnictví a cestovním ruchu. Předmět plní integrující funkci – dává do souladu poznatky z dílčích podnikových oblastí a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.
Student získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku jako předpoklad pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podnikatelských subjektech, a to včetně specifik fungování podniků v pohostinství, hotelnictví a cestovním ruchu. Předmět plní integrující funkci – dává do souladu poznatky z dílčích podnikových oblastí a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.
Cílem předmětu je osvojení základních poznatků z oblasti ekonomiky výživy a efektivnosti vynakládání finančních prostředků na výživu. Studenti se seznámí se základními ekonomickými vztahy vsystému výživy a stravování, výživovou politikou na úrovni státu a jednotlivce. Studenti získají znalosti v oblasti hlavních problémů výživy u obyvatelstva ČR a v oblasti výživových doporučení. Důkladně se seznámí s pravidly a principy sestavování jídelních lístků a následně s metodikou nutričního a ekonomického zhodnocení jídelního lístku. Studenti dále získají znalosti v oblasti hmotnostních a nutričních ztrát na potravinách s důrazem na opatření spojená s jejich minimalizací.
Cílem předmětu je osvojení základních poznatků z oblasti ekonomiky výživy a efektivnosti vynakládání finančních prostředků na výživu. Studenti se seznámí se základními ekonomickými vztahy vsystému výživy a stravování, výživovou politikou na úrovni státu a jednotlivce. Studenti získají znalosti v oblasti hlavních problémů výživy u obyvatelstva ČR a v oblasti výživových doporučení. Důkladně se seznámí s pravidly a principy sestavování jídelních lístků a následně s metodikou nutričního a ekonomického zhodnocení jídelního lístku. Studenti dále získají znalosti v oblasti hmotnostních a nutričních ztrát na potravinách s důrazem na opatření spojená s jejich minimalizací.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je vytvoření uceleného systému ekonomických poznatků a jejich kvantitativního vyjádření jako přehledu některých důležitých makroekonomických problémů tvořících rámec pro všechny druhy podnikání včetně podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu.

Úvod do makroekonomie.
Makroekonomický koloběh.
Makroekonomické ukazatele.
Národní produkt a faktory jeho růstu.
Výroba a zaměstnanost.
Spotřeba, investice, úspory.
Cenová hladina a inflace.
Mezinárodní souvislost vývoje platební a obchodní bilance země.
Státní rozpočet, veřejný dluh a vládní výdaje.
Ekonomie a ekologie.
Faktory určující úspěch transformace hospodářské politiky.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty obchodní činnosti v rámci gastronomie a cestovního ruchu. Vysvětlit základní principy a specifika různých forem prodeje. Pochopit roli obchodníka a osvojit si základní prodejní dovednostmi s důrazem na osobní prodej. Získat poznatky v oblasti psychologie prodeje a spotřebního chování. Seznámit se s organizací prodeje a řízení vztahů se zákazníky.
V závěrečné časti se seznámit se základními pravidly, nástroji a technikami v řízení lidských zdrojů, jejichž znalost vytvoří předpoklady pro úspěšnou manažerskou práci.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty obchodní činnosti v rámci gastronomie a cestovního ruchu. Vysvětlit základní principy a specifika různých forem prodeje. Pochopit roli obchodníka a osvojit si základní prodejní dovednostmi s důrazem na osobní prodej. Získat poznatky v oblasti psychologie prodeje a spotřebního chování. Seznámit se s organizací prodeje a řízení vztahů se zákazníky.
V závěrečné časti se seznámit se základními pravidly, nástroji a technikami v řízení lidských zdrojů, jejichž znalost vytvoří předpoklady pro úspěšnou manažerskou práci.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se specifiky marketingového managementu
v hotelnictví a cestovním ruchu. Vysvětleny budou základní pojmy s návazností
na oblast hotelnictví a cestovního ruchu. Učební text je zaměřen také na kvalitu
služeb, strategické plánování a rozhodování v této oblasti. Cílem je naučit studenty
pracovat s nástroji a metodami marketingového managementu. Součástí výuky
je rovněž tvorba marketingového mixu a jeho specifik v hotelnictví a cestovním
ruchu, tvorba cenové politiky, specifika marketingové distribuce a komunikační
strategie a komunikačního mixu.
Cílem je vytvořit obecně teoretický ekonomický základ nezbytný pro studium ostatních
ekonomických předmětů v rámci jednotlivých specializací studia. Těžiště výuky spočívá ve výkladu a objasnění základních tržních kategorií a v analýze chování jednotlivých tržních subjektů na dílčích trzích.
Cílem je vytvořit obecně teoretický ekonomický základ nezbytný pro studium ostatních
ekonomických předmětů v rámci jednotlivých specializací studia. Těžiště výuky spočívá ve výkladu a objasnění základních tržních kategorií a v analýze chování jednotlivých tržních subjektů na dílčích trzích.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s historií vinařství a výroby vína v ČR a světě. Budou vysvětleny základní principy a postupy pěstování vinné révy, vinohradnictví, ampelografie, morfologie a fenologie vinné révy. Důležitou součástí výuky bude vinařská legislativa, jmenovitě zákon č. zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, v platném znění a Nařízením EP a rady ES č. 178/2002 Sb. Posluchači budou dále seznámeni s principy technologického zpracování moštových hroznů vinné révy na výrobu jednotlivých druhů vína, zbožíznaleckou problematikou jednotlivých odrůd a druhů vína, zásadami senzorického hodnocení vína a someliérským uměním. Neopomenutelnou součástí budou praktické ukázky degustace vína a problematika vztahu vína a gastronomie.
Cíl a zaměření předmětu:
Seznámit studenty s nutričními a výživovými doporučeními pro ČR a další Evropské země. Vysvětlit význam makro a mikronutrientů v lidské výživě. Seznámit se a nastudovat nutriční software NUTRIPRO v rámci praktických cvičení, zajistit praktickou aplikaci a použití tohoto programu při tvorbě jídelníčků, stanovit nutriční faktory pro definované skupiny strávníků, návrhy specifických jídelníčků pro diety, sportovce, seniory, apod.
Cíl a zaměření předmětu:
Seznámit studenty s nutričními a výživovými doporučeními pro ČR a další Evropské země. Vysvětlit význam makro a mikronutrientů v lidské výživě. Seznámit se a nastudovat nutriční software NUTRIPRO v rámci praktických cvičení, zajistit praktickou aplikaci a použití tohoto programu při tvorbě jídelníčků, stanovit nutriční faktory pro definované skupiny strávníků, návrhy specifických jídelníčků pro diety, sportovce, seniory, apod.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu odborná praxe je prohloubení, doplnění a integrace vědomostí a dovedností posluchačů získaných studiem jednotlivých předmětů. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v managementu a provozu hotelů v úseku výrobním, odbytovém i ubytovacím a v dalších zařízeních hotelového průmyslu včetně hotelových řetězců, včetně zabezpečování akcí, konferencí, veletrhů a výstav.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu odborná praxe je prohloubení, doplnění a integrace vědomostí a dovedností posluchačů získaných studiem jednotlivých předmětů. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v managementu a provozu hotelů v úseku výrobním, odbytovém i ubytovacím a v dalších zařízeních hotelového průmyslu včetně hotelových řetězců, včetně zabezpečování akcí, konferencí, veletrhů a výstav.
Cílem předmětu je osvojení podstaty a významu pojištění a jeho využití v nabídce služeb cestovního ruchu v České republice i v zahraničí, především z hlediska poskytovatele služeb cestovního ruchu a ubytovacích služeb. Studenti se v rámci předmětu také seznámí se základy zajištění a subjekty vystupujícími na pojistném trhu, principy a podstatou pojišťovnictví.
Cílem předmětu je osvojení podstaty a významu pojištění a jeho využití v nabídce služeb cestovního ruchu v České republice i v zahraničí, především z hlediska poskytovatele služeb cestovního ruchu a ubytovacích služeb. Studenti se v rámci předmětu také seznámí se základy zajištění a subjekty vystupujícími na pojistném trhu, principy a podstatou pojišťovnictví.
Stručná anotace předmětu:

Účelem výuky této právní disciplíny je seznámit studenty se základními pojmy a instituty podnikání a jeho subjektů – podnikatelů, zejména v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu s důrazem na smluvní zabezpečení činnost podnikatelských subjektů v hotelnictví a cestovním ruchu a jejich vztah ke klientům. Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je prováděna zaměstnanci na základě pracovních smluv, budou studenti seznámeni i s právní úpravou pracovně právních vztahů.

Systém práva – vnitrostátní a mezinárodní právo, veřejné a soukromé právo, prameny práva.
Právní norma – struktura právní normy, hierarchie právních norem, interpretace a kolize právních norem.
Právní vztahy a právní úkony – způsobilost k právním úkonům, vznik a zánik právních vztahů, vady právních úkonů, právní odpovědnost.
Složené právní úkony – smlouvy dvoustranné a vícestranné, smluvní typy, vznik smlouvy.
Obchodní právo – obecné podmínky podnikání a subjekty obchodního práva, právní instituty obchodního práva, vztah obchodního a živnostenského zákona.
Obchodní společnosti – typy a charakteristika, založení a vznik, práva a povinnosti orgánů a členů, zrušení a zánik.
Obchodní závazkové vztahy – vznik obchodních závazkových vztahů, změna a zánik, zajištění, odpovědnost za škodu, vadu, prodlení a bezdůvodné obohacení.
Smluvní typy upravené obchodním zákoníkem.
Závazkové právo podle občanského zákoníku – vybrané typy smluv (cestovní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě…).
Pracovní právo – Zákoník práce a zákon o mzdě.
Právo a daně v podnikání – daň z příjmu, DPH, daň silniční.
Živnostenský zákon, stavební zákon, zákon o hospodářské soutěži a další vybrané legislativní předpisy.
Stručná anotace předmětu:

Účelem výuky této právní disciplíny je seznámit studenty se základními pojmy a instituty podnikání a jeho subjektů – podnikatelů, zejména v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu s důrazem na smluvní zabezpečení činnost podnikatelských subjektů v hotelnictví a cestovním ruchu a jejich vztah ke klientům. Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je prováděna zaměstnanci na základě pracovních smluv, budou studenti seznámeni i s právní úpravou pracovně právních vztahů.

Systém práva – vnitrostátní a mezinárodní právo, veřejné a soukromé právo, prameny práva.
Právní norma – struktura právní normy, hierarchie právních norem, interpretace a kolize právních norem.
Právní vztahy a právní úkony – způsobilost k právním úkonům, vznik a zánik právních vztahů, vady právních úkonů, právní odpovědnost.
Složené právní úkony – smlouvy dvoustranné a vícestranné, smluvní typy, vznik smlouvy.
Obchodní právo – obecné podmínky podnikání a subjekty obchodního práva, právní instituty obchodního práva, vztah obchodního a živnostenského zákona.
Obchodní společnosti – typy a charakteristika, založení a vznik, práva a povinnosti orgánů a členů, zrušení a zánik.
Obchodní závazkové vztahy – vznik obchodních závazkových vztahů, změna a zánik, zajištění, odpovědnost za škodu, vadu, prodlení a bezdůvodné obohacení.
Smluvní typy upravené obchodním zákoníkem.
Závazkové právo podle občanského zákoníku – vybrané typy smluv (cestovní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě…).
Pracovní právo – Zákoník práce a zákon o mzdě.
Právo a daně v podnikání – daň z příjmu, DPH, daň silniční.
Živnostenský zákon, stavební zákon, zákon o hospodářské soutěži a další vybrané legislativní předpisy.
The course familiarizes students with the traditional production of cheese on farms in the Czech Republic but also in other European Union countries. Students will be introduced to interesting regional cheese specialties and dishes prepared from them.
Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch a osobní doprava. Úloha dopravních služeb v cestovním ruchu. Dopravní a distribuční systémy v cestovním ruchu, klasické a nekonvenční druhy dopravy, přepravní a cestovní řády. Organizační systémy a legislativní podmínky v dopravě. Přepravní smlouva a reklamační řád. Tarifní politika dopravy, tarify ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Mezinárodní spolupráce v dopravě, mezinárodní dopravní organizace. Informační a automatizované rezervační systémy dopravních služeb.
Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch a osobní doprava. Úloha dopravních služeb v cestovním ruchu. Dopravní a distribuční systémy v cestovním ruchu, klasické a nekonvenční druhy dopravy, přepravní a cestovní řády. Organizační systémy a legislativní podmínky v dopravě. Přepravní smlouva a reklamační řád. Tarifní politika dopravy, tarify ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Mezinárodní spolupráce v dopravě, mezinárodní dopravní organizace. Informační a automatizované rezervační systémy dopravních služeb.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se statistickými metodami a zdroji použitelnými v cestovním ruchu.

Význam a cíle statistika cestovního ruchu.
Klasifikace cestovního ruchu ISIC, SICTA.
Prameny statistiky cestovního ruchu a jejich využití v praxi.
Statistika poptávky a nabídky v cestovním ruchu.
Statistika příjmů a výdejů v cestovním ruchu.
Statistické metody a jejich využití v řízení podniku služeb cestovního ruchu.
Analýza ukazatelů ekonomiky podniku služeb cestovního ruchu.
Kvalifikované odhady ve statistice služeb cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se statistickými metodami a zdroji použitelnými v cestovním ruchu.

Význam a cíle statistika cestovního ruchu.
Klasifikace cestovního ruchu ISIC, SICTA.
Prameny statistiky cestovního ruchu a jejich využití v praxi.
Statistika poptávky a nabídky v cestovním ruchu.
Statistika příjmů a výdejů v cestovním ruchu.
Statistické metody a jejich využití v řízení podniku služeb cestovního ruchu.
Analýza ukazatelů ekonomiky podniku služeb cestovního ruchu.
Kvalifikované odhady ve statistice služeb cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je objasnění specifik strategického managementu služeb cestovního ruchu jako důležitého nástroje firmy.

Pojetí a obsah strategického managementu.
Význam strategického managementu pro existenci podniku služeb cestovního ruchu.
Nástroje, metody a techniky strategického managementu aplikované na podnik cestovního ruchu (finanční analýza, teorie hodnoty, benchmarking, SWOT analýza aj).
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí.
Návrh variantních strategií.
Zpracování strategického plánu.
Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je objasnění specifik strategického managementu služeb cestovního ruchu jako důležitého nástroje firmy.

Pojetí a obsah strategického managementu.
Význam strategického managementu pro existenci podniku služeb cestovního ruchu.
Nástroje, metody a techniky strategického managementu aplikované na podnik cestovního ruchu (finanční analýza, teorie hodnoty, benchmarking, SWOT analýza aj).
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí.
Návrh variantních strategií.
Zpracování strategického plánu.
Cílem předmětu je vytvořit základ znalostí pro provozně-ekonomického pracovníka ve výrobním středisku včetně technologických postupů přípravy pokrmů, základních druhů strojů a zařízení v kuchyni a řízení výrobního střediska. Získání celkového přehledu o způsobu přípravy speciálních výrobků teplé a studené kuchyně i cukrářské výroby. Seznámení se šíří sortimentu a jeho obměňováním – použití netradičních surovin, sledování světových trendů, nových výrobků, použití nové techniky – ekonomické aspekty. Moderní trendy ve výrobní praxi.
Cílem předmětu je vytvořit základ znalostí pro provozně-ekonomického pracovníka ve výrobním středisku včetně technologických postupů přípravy pokrmů, základních druhů strojů a zařízení v kuchyni a řízení výrobního střediska. Získání celkového přehledu o způsobu přípravy speciálních výrobků teplé a studené kuchyně i cukrářské výroby. Seznámení se šíří sortimentu a jeho obměňováním – použití netradičních surovin, sledování světových trendů, nových výrobků, použití nové techniky – ekonomické aspekty. Moderní trendy ve výrobní praxi.
Předmět navazující na Základy španělského jazyka.
Cílem předmětu je připravit absolventa tak, aby byl schopen získané informace o hotelnictví a gastronomii využívat v praxi. Student si osvojí kategorizaci a klasifikaci ubytovacích zařízení. Pozná vzorovou organizační strukturu hotelu a jeho jednotlivých úseků. Pronikne do základů hotelového provozu a získá informace o nezávislých hotelech, hotelových skupinách a řetězcích, způsobech řízení hotelů a reservačních systémech. Posluchač se naučí využívat relevantní informace globálního i regionální charakteru a to jak v obecné gastronomie, tak také v oblasti nápojové gastronomie. Prostřednictvím analýzy a syntézy, v rámci kolektivní případové studie, aplikuje a konfrontuje získané znalosti. Výstupy z předmětu:
Znalosti absolventa
• umí popsat činnosti jednotlivých stupňů hotelového a gastronomického managementu včetně pracovních pozic.
• je schopen využívat odbornou terminologii a vhodně aplikovat trendy v oboru.
• dovede vysvětlit význam gastronomie, s ohledem na bezpečnost a zdraví.
Dovednosti absolventa
• dovede uplatnit poznatky o klasifikaci ubytovacích zařízeních, daných kategoriích a jejich zatřídění při vytváření nabídky služeb.
• dovede vhodně aplikovat poznatky z gastronomie při sestavování nabídky a balíčků služeb.
Cílem předmětu je připravit absolventa tak, aby byl schopen získané informace o hotelnictví a gastronomii využívat v praxi. Student si osvojí kategorizaci a klasifikaci ubytovacích zařízení. Pozná vzorovou organizační strukturu hotelu a jeho jednotlivých úseků. Pronikne do základů hotelového provozu a získá informace o nezávislých hotelech, hotelových skupinách a řetězcích, způsobech řízení hotelů a reservačních systémech. Posluchač se naučí využívat relevantní informace globálního i regionální charakteru a to jak v obecné gastronomie, tak také v oblasti nápojové gastronomie. Prostřednictvím analýzy a syntézy, v rámci kolektivní případové studie, aplikuje a konfrontuje získané znalosti. Výstupy z předmětu:
Znalosti absolventa
• umí popsat činnosti jednotlivých stupňů hotelového a gastronomického managementu včetně pracovních pozic.
• je schopen využívat odbornou terminologii a vhodně aplikovat trendy v oboru.
• dovede vysvětlit význam gastronomie, s ohledem na bezpečnost a zdraví.
Dovednosti absolventa
• dovede uplatnit poznatky o klasifikaci ubytovacích zařízeních, daných kategoriích a jejich zatřídění při vytváření nabídky služeb.
• dovede vhodně aplikovat poznatky z gastronomie při sestavování nabídky a balíčků služeb.
Cílem předmětu je osvojení problematiky animace jako služby v procesu uspokojování potřeb zákazníku během pobytu v cílovém místě a to zejména aktivním způsobem trávení volného času.
Student se seznámí s prací animátora programů se zaměřením na volný čas v rámci zájezdů a pobytových akcí. Náplní výuky je také organizační, personální a materiální zabezpečení animačních programů.
Tvorba programů je zasazena do prostoru a času s přihlédnutím na specifičnost skupiny, pro kterou je program vytvářen.
Stručná anotace předmětu:
Cílem je osvojení problematiky animace jako služby v procesu uspokojování potřeb zákazníků zejména ubytovacích středisek cestovního ruchu a rekreačně pobytových zájezdů.

Pojem a vývoj animace.
Význam animace pro uspokojování potřeb zákazníků středisek cestovního ruchu.
Vztah animace a klubového cestovního ruchu.
Volný čas jako faktor animace.
Animace v cílovém místě.
Animace v hotelu.
Organizační, personální a materiálně-technické zajištění poskytování animačních služeb. Psychologické aspekty animačních služeb.
Hra, hudba, zpěv, pohybové aktivity a dramatická tvorba v animaci.
Plánování animačních programů.
Zvláštnosti animačních aktivit dětí a mládeže.
Zpracování projektu animačního programu.
Outdoorově zaměřené programy.
Stručná anotace předmětu:

Předmět je zaměřen na přiblížení významu a podstaty udržitelného rozvoje v cestovním ruchu s cílem získat vědomosti a znalosti základních ekonomických souvislostí v enviromentální oblasti i v oblasti kulturního dědictví.

Trvale udržitelný rozvoj a jeho vztah k cestovnímu ruchu.
Agenda 21 – cíle a omezení udržitelného cestovního ruchu.
Udržitelný cestovní ruch a využívání přírodních zdrojů i kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu.
Role soukromého i veřejného sektoru, národních , nadnárodních i nevládních organizací v trvale udržitelném cestovním ruchu.
Turista a trvale udržitelný cestovní ruch.
Projekty v cestovním ruchu a udržitelný cestovní ruch.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka, všech jazykových dovedností a upevnění gramatických základů jazyka. Postupně pak posluchače uvádí do jednotlivých oblastí odborné slovní zásoby gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Stručná anotace předmětu:
Vstupní znalost jazyka na úrovni mírně pokročilých. Předmět se zaměřuje na další rozvoj obecného jazyka a všech jazykových dovedností, rozšiřuje a prohlubuje základní gramatické znalosti. Poskytuje posluchačům pokročilou znalost okruhů odborného jazyka z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu.
Cílem je vybavit Vás úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (uživatel základů jazyka). Porozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Budete moci komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Budete umět s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
Cílem je vybavit Vás úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (uživatel základů jazyka). Porozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné informac
e, nakupování, místopis, zaměstnání). Budete moci komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných záležitostech. Budete umět s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o cestovním ruchu jako významném společenském, ekonomickém a environmentálním fenoménu. Cestovní ruch má velký vliv nejen na rozvoj společnosti, ale je přímo spjat ze životním prostředím a jeho stavem. Existující přírodní a životní prostředí představuje významný předpoklad rozvoje cestovního ruchu, na druhou stranu cestovní ruch vytváří významné negativní externality na stavu životního prostředí. I proto se předmět bude zabývat i možnostmi jako při aktivitách cestovního ruchu zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí.